МАЛАРХАГ

1. Мал ихтэй: малархаг айл (мал ихтэй айл), малархаг нэгдэл (мал ихтэй, мал аж ахуйг дэлгэрэнгүй...


2. Мал маллахдаа сайн;
3. Малаараа бахархдаг - Нэртэй төртэй хүний малархаг хүү шүү. Б.Ринчен. Үүрийн туяа.

малархаг айл мал ихтэй айл
малархаг нэгдэл мал ихтэй, мал аж ахуйг голлон эрхэлдэг нэгдэл