малын хашаа

малыг хүйтэн сэрүүнээс хамгаалан барьсан байгууламж