АНАНХАЙ

1. Шарх эдгэрсэн, ан гав битүүрсэн байдал;


2. Анаж битүүрсэн хэсэг.