АНАРХИ

1. Эмх замбараагүй, эх захгүй, засаг захиргаагүй: анархи байдалтай (эмх замбараагүй байдалтай);


2. Аливаа засаглалыг үл хүлээн зөвшөөрөгч;
3. Маш чөлөөтэй, бие даасан байдалтай.