АНАРХИЗМ

1. Анархи үзэл;


2. Хөдөлмөрийн хуваарьт үндэслэсэн нийгэмд төр, хууль хэрэггүй хэмээн итгэн үнэмших үзэл.