ЛИШЛЭГ
/ ургамал /

Уруул хэлбэрийн овгийн олон наст ургамал; бор жирүг.