ЛОББИ

1. Төр захиргааны байгууллагын үзэл бодол, шийдвэрийг өөрт ашигтайгаар өөрчлөхийг оролдож, нөлөөлөх арга;


2. Хүнийг талдаа татах, санаа бодолд нь нөлөөлөх оролдлого, арга зам: лобби хэрэглэх (түлхээслэх).