ЛОВУУ
/ амьтан /

Ногоон доожинчтой адилдуу, нэгэн зүйл жижиг бялзуухай.