ЛЕМУР
/ амьтан /

Муурамж; мийн намын махчин амьтан; нэг зүйл ирвэс.