ЛЁСС

Кварц, шавар, нүүрсхүчлийн кальциас тогтсон үлэмж нунтаг, тоосорхог нэг зүйл сэвсгэр хучдас.