ЛИБЕРАЛИЗМ

Феодлын хамжлагат үед болон хөрөнгөтний хувьсгалын үед хөрөнгөтний эрх ашгийг хамгаалж, түүний улс төрийн эрх мэдэл, дэлгэрэнгүй...