ЛИБЕРАЛЧ

1. Либералыг шүтсэн үзэл;


2. Либерал үзэлтэн.