ЛИЙЖ

1. [яриа] Цана;


2. [шилжсэн] Хүний том хөлтэй нь: лийжин хөлт (том хөлтэй хүн).