ЛИМБЭРХҮҮ

Лимбэтэй төстэй, лимбэ маягийн - Тэднүүсийн хөгжмийн зэмсэг манай цоор лимбэрхүү л юм даа. А.Толстой. дэлгэрэнгүй...