ЛИГШИХ

Тэмээ зогдор хөдөлгөн явах: тэмээ лигших (тэмээ ганхан алхах).