ЛИ

1. Хэмжээсийг зуу хуваасны нэг хувь;


2. Цэнгийн зууны нэг хувьтай тэнцэх хүндийн хэмжээ;
3. Ямхыг зуу хуваасны нэгтэй тэнцэх уртын хэмжээ;
4. Нэг му талбайн зууны нэг хувь.