ЛЕНИНИЗМ

Марксизмыг пролетарийн хувьсгалын нөхцөлд болон пролетарийн диктатур, социализм коммунизм байгуулах эрин үед тодруулан дэлгэрэнгүй...