ЛЕНТЛЭХ

1. Лентээр чимэглэх;


2. Лентийг дамарт ороох;
3. [яриа] Лент мэт нарийн цуулах, лент мэт болгох.