ЛАНТУУ

1. Юмыг цохих дэлдэх багаж зэвсэг; дөрвөлжин төмөр муна - Хүн бүр суурилуулсан лаа, жоотуу, хөрөө, лантуу дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., модон лантуу (модоор хийсэн лантуу), цүүцний лантуу (цүүцээр юм ухахад хэрэглэх хөнгөн лантуу), лантууны углуурга (лантууны иш, толгой хоёрын залгалдаа), лантууны толгой (лантууны дэлдэх цохих хүнд хэсэг);


2. [шилжсэн] Хүн, юмны толгойн том зантгар байдал: лантуу толгой (а. Зантгар толгой; б. [шилжсэн] Дөжир, ажиггүй хүн, амьтан).

модон лантуу модоор хийсэн лантуу
цүүцний лантуу цүүцээр юм ухахад хэрэглэх хөнгөн лантуу
лантууны углуурга лантууны иш, толгой хоёрын залгалдаа
лантууны толгой лантууны дэлдэх цохих хүнд хэсэг
лантуу толгой а. Зантгар толгой б. шилжсэн Дөжир, ажиггүй хүн, амьтан