ЛАНЦАГ

Яршиг төвөг, дараас, дарамт; ланчиг: ланцаг чирэх (төвөг яршиг чирэх), ланцаг татах дэлгэрэнгүй...

ланцаг чирэх түвэг яршиг чирэх
ланцаг татах түвэг удах, гай дуудах
лай ланцаг үйлийн зовлон