ЛАРВАЙХ

1. Юмны дээд бие нь сарвайх буюу далбайж налбайх: модны салаа мөчир ларвайх (модны салаа мөчир дэлгэрэнгүй...


2. Юмны ам амсар урвайж дарвайх: зузаан уруул ларвайх (зузаан уруул дарвайх).

модны салаа мөчир ларвайх модны салаа мөчир сарвайх
зузаан уруул ларвайх зузаан уруул дарвайх