ЛАНТУУДАХ

1. Лантуугаар цохих: лантуугаар лантуудах (лантуугаар дэлдэн цохих) - Төмрийн хүнд лантуугаар дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл;


2. [шилжсэн] Эрх сүрээр далайлган албадах: үгээр лантуудах (хатуу ширүүн үгээр дарангуйлан захирах, аашлан загнах) - Би түүнийг дэлгэрэнгүй... Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.

лантуугаар лантуудах лантуугаар дэлдэн цохих
үгээр лантуудах хатуу ширүүн үгээр дарангуйлан захирах, аашлан загнах