цүүцний лантуу
цүүцээр юм ухахад хэрэглэх хөнгөн лантуу