лантуу толгой
а. Зантгар толгой б. шилжсэн Дөжир, ажиггүй хүн, амьтан