КАРТ

1. Газрын зураг: дэлхийн улс төрийн карт (дэлхийн улс төрийн газрын зураг);


2. Шошго: карт бичих (шошго бичих), бичмэл карт (бичмэл шошго);
3. Ямар нэгэн мэдээ бөглөхөд зориулсан шугамдсан хуудастай цаас: амралт сувиллын карт (амралт сувиллын хуудас), эмнэлгийн дэлгэрэнгүй... (эмчилгээ, сувилгааны онош, заавар жор тэмдэглэх хуудас);

4. Хөзөр;
5. Эдийн засгийн хүндрэлтэй үед ховордсон хүнс, барааг иргэдэд хүртээмжтэй, тэгш хуваарилах арга: дайны цагийн идэш уушны карт (дайны дэлгэрэнгүй...
дэлхийн улс төрийн карт дэлхийн улс төрийн газрын зураг
карт бичих шошго бичих
бичмэл карт бичмэл шошго
амралт сувиллын карт амралт сувиллын хуудас
эмнэлгийн карт эмчилгээ, сувилгааны онош, заавар жор тэмдэглэх хуудас
дайны цагийн идэш уушны карт дайны цагт идэш ууш авах эрхийн хуудас
картын бараа тусгай тасалбараар олгодог ховор бүтээгдэхүүн