КАСК

Хөдөлмөр хамгаалалт, аюулгүй ажиллагаанд зориулсан тусгай малгай: дуулга.