КАТАЛОГ

Ном, үзмэр, эд бараа зэрэг нэг төрлийн юмсын нэрсийг зохих журмаар хураамжлан эмхэтгэсэн нэрсийн жагсаалт; гарчиг, цэс: номын дэлгэрэнгүй... (номыг хайж олоход хөнгөвчлөн ялгаж цэгцэлсэн зүйл), номын сангийн каталог (номын сангийн үзмэрийн бүртгэл).

номын каталог номыг хайж олоход хөнгөвчлөн ялгаж цэгцэлсэн зүйл
номын сангийн каталог номын сангийн үзмэрийн бүртгэл