КАСТРЮЛЬ

Шингэн зүйл агуулах босоо хана, задгай амсар бүхий сэнжтэй сав.