КАРТЕР

Ихэвчлэн суудлын жижиг автомашины хөдөлгүүрийн механизмыг хамгаалах төмөр таг, халхавч: картераа дэлгэрэнгүй... (автомашинаар өндөрлөг хатуу бартаан дээгүүр гарснаас доод хамгаалалт цааш шамшийн орох).