ИНЭЭДЭМТ

Инээдэм бүхий: инээд хүрэм: инээдэмт хүн (а. Хөгжилтэй хүн; б. Инээд хүрмээр хүн), инээдэмт дэлгэрэнгүй... (инээдтэй, хөөр наргиантай явдал), инээдэмт жүжиг (нийгэм, аж байдлын бурууг шүүмжлэн шоолсон хошин жүжиг) - Тэр яриаг сонсвоос үнэхээрийн инээдэмт жүжиг гэгч л тэгэхэд болсон бололтой. Ж.Дамдин. Үймээний жил.

инээдэмт хүн а. Хөгжилтэй хүн; б. Инээд хүрмээр хүн
инээдэмт явдал инээдтэй, хөөр наргиантай явдал
инээдэмт жүжиг нийгэм, аж байдлын бурууг шүүмжлэн шоолсон хошин жүжиг