инээдэмт жүжиг
нийгэм, аж байдлын бурууг шүүмжлэн шоолсон хошин жүжиг