ИНГЭЭХЭН

Бүрэн итгэж боломгүй; хуудуу хуумгайхан: ингээхэн үг (цуурхал, дамын үг).