ИМНЭХ I

Малыг агтлах; хөнгөлөх.

Ижил үг:

ИМНЭХ II

ИМНЭХ III