ИМПЕРИАЛИСТ

Ипериализмын байр суурийг илэрхийлэгч этгээд.