ИМПОРТ

1. Гадаад орноос оруулсан бараа таваар: импорт оруулах бодлого (эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт дэлгэрэнгүй...


2. Улс оронд оруулж ирсэн нийт бараа таваарын дүн болон өртөг.

импорт оруулах бодлого эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт хийснээр гадаадын бүтээгдэхүүнийг байнга оруулах бодлого
импортын татвар гадаадаас оруулж байгаа бараанд улсаас тогтоосон татвар
импортын хувь хэмжээ гадаадаас оруулах бараанд засгийн газраас тогтоосон тоо хэмжээ, хязгаар