ИМРҮҮЛЭХ

Утас зэргийг хурууны үзүүрээр эрчлүүлэх, нийтгүүлэх: утас имрүүлэх (утас нийтгүүлэх, утас дэлгэрэнгүй...