ИМРЭЛДЭЭ

Имрэлдсэн юм - Охин даахины нь имрэлдээг гарган үнэрлэжээ. “Үнэн” дэлгэрэнгүй...