алгебрын илэрхийлэл
алгебрын харьцаа илэрхийлэх томьёо