тоон илэрхийлэл
тоон дүнгээр мэдүүлэн тодорхойлох арга