илт мэдэх
илэрхий мэдэх, мэдэж буй нь тодорхой байх