ИЛТГҮҮЛЭХ

1. Илэрхий мэдэгдүүлэх, тоочуулах;


2. Илтгэл тавиулах.