ИЛТГЭМЖ

Шинжлэх ухааны судлагдахууны ямар нэгэн шинж чанарын хэмжээ, харьцааны хэмжигдлийг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг тоо.