ИЛТЭД

Ил тодорхой болохын байдал, илэрхий - Хар идээний хөнөөл цөм манийг илтэд ална. Д.Нацагдорж. Манийг хэн ална., илтэд амжилт олох (харагдахуйц илэрхий амжилт олох), илтэд зөв хэлэх (гарцаагүй зөв хэлэх), илтэд мэдэгдэх (тодорхой мэдэгдэх), илтэд хулгай (дээрэм тонуул).

илтэд амжилт олох харагдахуйц илэрхий амжилт олох
илтэд зөв хэлэх гарцаагүй зөв хэлэх
илтэд мэдэгдэх тодорхой мэдэгдэх
илтэд хулгай дээрэм тонуул