ИЛТГЭЦ

Илтгэн харуулж буй юм - Адилтгал байгуулахад хэрэглэсэн илтгэц нь шиг мэт гэсэн нэг үг, үг биш хойноос нь явах дэлгэрэнгүй.... Х.Гаадан. Зохист аялгууны толин дахь адилтгал зүйрлэл.