ИЛТГЭЛ

1. Ажил хэргийн тухай болон тодорхой сэдвээр нийтийн өмнө илтгэх зүйл, мэдээлэл - Уурхайн дарга илтгэл дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., илтгэл бичих (а. Тодорхой сэдэвт уран яруу өгүүлэмж бичих; б. Нийтийн өмнө ярьж танилцуулах эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих), илтгэл хийх (олонд тайлбарлан таниулах), их хурлын илтгэл (их хурлын индрээс ярьж танилцуулах илтгэл), эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл (эрдэм шинжилгээний хуралд тавьж хэлэлцүүлэх бүтээл), тайлан илтгэл [хоршоо] (үр дүнг тайлагнан ярих мэдээлэл);


2. Дээд байгууллага, удирдах хүмүүстээ ажил үүргийнхээ тухай ам болон бичгээр сонсгон илтгэх мэдээлэл, айлтгал - Манай ажлын тухай илтгэл мөн дэлгэрэнгүй... Г.Пүрэв нар. Д.Сүхбаатарын үйл амьдралтай холбогдох баримтат материалын эмхэтгэл., илтгэл айлтгал хоршоо (дээд тушаалтан, албан байгууллагад өргөсөн мэдээ танилцуулга);

3. Цэргийн албан хаагчаас ахлах тушаалын дарга нарт илтгэх мэдэгдэл - Группийн дарга, отрядын даргад илтгэл хийлээ. Г.Дүйнхэржав. Арилшгүй мөр., илтгэл өгөх (товч мэдээ өгөх), ангийн захирагч илтгэл хүлээн авах (ангийн захирагч товч мэдээ хүлээн авах).

илтгэл бичих а. Тодорхой сэдэвт уран яруу өгүүлэмж бичих; б. Нийтийн өмнө ярьж танилцуулах эрдэм шинжилгээний бүтээл туурвих
илтгэл хийх олонд тайлбарлан таниулах
их хурлын илтгэл их хурлын индрээс ярьж танилцуулах илтгэл
эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл эрдэм шинжилгээний хуралд тавьж хэлэлцүүлэх бүтээл
тайлан илтгэл үр дүнг тайлагнан ярих мэдээлэл
илтгэл айлтгал дээд тушаалтан, албан байгууллагад өргөсөн мэдээ танилцуулга
илтгэл өгөх товч мэдээ өгөх
ангийн захирагч илтгэл хүлээн авах ангийн захирагч товч мэдээ хүлээн авах