ИЛТГЭГДЭХ

1. Харагдах, үзэгдэх - Амбалингу эмэг эхийн зүг эргэн харваас, царай дор маш сонин байдал илтгэгдэж... дэлгэрэнгүй...


2. Илтгэх зүйлд орох - Дээд удирдлагад илтгэгдсэн байна. Яриа.