ИЛТГҮҮР

Илтгэх хэрэгсэл, илэрхий харагдуулах зүйл.