яаж ийж байгаад зугтан зайлах
ямар нэг аргаар зугтан зайлах