ИЙЛЭЭ

Цочин харамсах аялга: яалаа ийлээ (яав ийв, халдага балдага).