ИЙЛДЭС

Цус, тунгалаг зэрэг биеийн шингэнүүдийн бүлэгнэсний дараа үлдэх шингэн - Монгол үнээний хээлийн цусны ийлдэс дэлгэрэнгүй... “ШУА” сэтгүүл.